Privacybeleid

Plateau B.V. is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens volgens de regels en voorwaarden zoals gesteld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We gaan altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, lees je hierna. Als je na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je op deze site. Wij raden je aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Onderaan ons privacybeleid zie je de laatste datum van wijziging.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Plateau B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

 1. Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Plateau B.V. verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met Plateau B.V.. Dit kunnen bijvoorbeeld sollicitanten zijn van het Talent in Huis-programma (o.a. via Talentinhuis.nl), diegenen die onze nieuwsbrief aanvragen (o.a. via Plateau-net.nl), contracts- en samenwerkingspartners, deelnemers aan incompany trainingen gedurende ontwikkeltrajecten, open inschrijvingen zoals avonturenprogramma en leiderschapsleergangen, en overige bezoekers die op een of andere manier hun gegevens via mail of onze site achterlaten.

 1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die uniek zijn voor jou. Deze gegevens zijn herleidbaar tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres.

 1. Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met Plateau B.V., zoals trainees en contactpersonen van partners en/of klanten.

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je via onze website solliciteert, verzoekt om toezending van onze nieuwsbrief ed..

In sommige gevallen ontvangen we jouw gegevens van anderen, maar alleen wanneer jij die partijen toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken.

 1. Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoe lang worden deze bewaard?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor de doeleinden waar Plateau B.V. zich mee bezig houdt, dit zijn:

 • Het verzorgen van opleidingen, trainingen, traineeprogramma’s en/of workshops
 • Het toezenden van onze nieuwsbrief, Vertraging of Versnelling, Bijpraatbericht
 • Het opnemen van contact met je indien dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitoefenen
 • Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het verstrekken van door jou gevraagde informatie en het reageren op door jou gestelde vragen
 • Het registreren en administratief afhandelen van je deelname aan de door jou gekozen opleiding, training, traineeprogramma en/of workshop
 • Het verlenen van nazorg, het toesturen van handouts, links en overige informatie gerelateerd aan gevolgde opleidingen, (incompany) trainingen, traineeprogramma’s, workshops ed.
 • Het in behandeling nemen van jouw sollicitatie en uitvoering geven aan de wervings- en selectieprocedure van het programma Talent in Huis
 • Het voldoen aan de voor Plateau B.V. geldende wet- en regelgeving

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft.

Plateau B.V. maakt intern gebruik van een verwerkingsregister AVG met gedetailleerde informatie over de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt.

Onze websites maken gebruik van cookies. Pas hier je cookie-instellingen aan

 1. Gegevens doorgeven

Aan onze partners:
We geven alleen persoonsgegevens door aan partners als dat past binnen de hiervoor beschreven doeleinden van Plateau B.V.. Zo geef je met jouw sollicitatie op een vacature voor het traineeprogramma Talent in Huis toestemming om jouw gegevens te delen met deze partners. Met onze partners bedoelen we in dit geval de aan ons trainee-programma Talent in Huis deelnemende woningcorporaties. Dit zijn de woningcorporaties die in het trainee-programma een vacature voor een traineeplek hebben opengesteld. Partners kunnen ook trainers zijn met wie we in het kader van onze trainingen, opleidingen en alle overige programma’s samenwerken.

Uiteraard hebben we met onze partners afspraken gemaakt hoe deze met je persoonsgegevens om dienen te gaan. Deze afspraken worden in verwerkingsovereenkomsten vastgelegd.

Aan de overheid:
Je persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere partijen, tenzij daar een wettelijke grondslag voor is. Bijvoorbeeld wanneer politie, justitie of toezichthouders op grond van de wet gegevens bij ons opvragen.

 1. Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Plateau B.V. neemt alle benodigde maatregelen die redelijkerwijs van haar verwacht mogen worden om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Hiervoor werken we samen met een ICT-specialist die werkt aan het beveiligen van onze systemen en het zoeken naar kwetsbaarheden.

Bij indiensttreding worden nieuwe medewerkers gewezen op de regels en procedures binnen de organisatie, in het bijzonder aangaande de geldende beveiligingsregels en -procedures. Jouw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken.

Plateau B.V. slaat haar gegevens altijd op binnen de grenzen van de EU. Mochten in het kader van de dienstverlening gegevens worden gedeeld buiten deze grenzen, dan zal dit gebeuren met een daarbij passend beveiligingsniveau.

 1. Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Recht op informatie:
Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage:
Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben.

Recht op correctie:
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken:
Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken.

Recht op beperking:
Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen:
Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een dergelijk verzoek indient, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn.

Recht om een klacht in te dienen:
Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Je hebt het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Vragen?

Als je nog vragen hebt over de wijze waarop Plateau B.V. met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 2 oktober 2018.