Algemene voorwaarden
Plateau Organisatie en Ontwikkeling BV

Download algemene voorwaarden als PDF.

Plateau organisatie en ontwikkeling hanteert de Algemene Voorwaarden van Brancheorganisatie NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). Hieraan toegevoegd is artikel 18 – Studiereizen en excursies.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

Abonnement   Een regeling, waarbij een eenmalige of periodieke betaling wordt gedaan, welke gedurende een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte gebruikmaking van een leeraanbod.

Educatieve Dienst   Het geven van onderwijs, opleiding en/of training en/of de levering van lesmateriaal en/of het aanbieden van (deel)examens en/of een EVC-traject en/of een andere vorm van beoordeling.

Overeenkomst   Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 4.

U   U dat wil zeggen de werkgever (of diens werknemer ook wel de cursist) of de rechtsopvolgers van de werkgever of zzp’er die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een educatieve dienst van de Opleider afneemt.

Opleider    Een private opleider / trainingsbureaus die lid is van de NRTO.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn niet verplicht voor Opleider van de NRTO doch het lid kan deze algemene voorwaarden wel van toepassing verklaren door deze Algemene Voorwaarden ter hand te stellen / publiceren. Indien de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard dan geldt dit voor alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training en opleiding tussen U en de opleider.

ARTIKEL 3 – AANBOD

De Opleider brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk dan wel elektronisch uit.

ARTIKEL 4 – OVEREENKOMST

 1. De opdracht wordt aanvaard mits er over de inhoud en de uitvoeringscondities volledige wilsovereenstemming bestaat tussen partijen. De wilsovereenstemming over de inhoud van de opdracht komt tot stand doordat enerzijds de Opleider op voldoende gedetailleerde wijze de nodige informatie verzamelt en anderzijds U naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door U. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt U hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijke bereikte wilsovereenstemming afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen Opleider en U tijdig overleg gepleegd, teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen.

ARTIKEL 5 – ANNULERING & (TUSSENTIJDSE) BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. U kunt een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde annuleren en opzeggen. De Opleider doet u hiervan een bevestiging toekomen. Wel bent U gebonden aan de volgende annuleringsregeling of tussentijdse beëindigingsregeling.
Opleiding is korter dan 1 studiejaar Opleiding is 1 studiejaar of langer dan 1 studiejaar
Annuleren tot 2 maanden voor aanvang 30% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal 20% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal
Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang 50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal 50% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal
Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang 70% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal 70% van de overeengekomen prijs voor alleen

het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal

Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang 100% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal 100% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal
Tussentijdse  beëindiging 100% 100%
 1. Annulering voordat het onderwijs is begonnen of bij tussentijdse beëindiging, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;
 2. Opleidingen in abonnementsvorm kunnen na de overeengekomen abonnementsperiode in het geval van automatische verlenging kosteloos worden opgezegd met een opzegtermijn van 12 maanden. De Opleider heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van veranderingen, die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt.

ARTIKEL 6 – AUTEURSRECHTEN

Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door Opleider verstrekte zaken, zoals boeken, proefexamens, readers, modellen, technieken, instrumenten en software rusten auteursrechten van de Opleider of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder schriftelijke nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de Opleider worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de Opleider. De copyright/ eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij de Opleider.

ARTIKEL 7 – PRIJSWIJZIGINGEN

Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

ARTIKEL 8 – LEVERING

Lesmateriaal: de Opleider levert het lesmateriaal tijdig aan u. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

ARTIKEL 9 – CONFORMITEIT EN NIET-NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De educatieve dienst en het geleverde lesmateriaal moeten voldoen aan uw redelijke verwachting. Indien U uw verplichtingen niet nakomt dan is de Opleider bevoegd zijn verplichtingen op te schorten. Indien de Opleider zijn verplichtingen niet nakomt mag U uw verplichtingen opschorten. Bij gedeeltelijke of niet- behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. De Opleider heeft het recht van terughouding (retentie) als u tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
 3. Als één van de partijen in verzuim is met het nakomen van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

ARTIKEL 10 – BETALING

 1. Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de Opleider aangegeven bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet U – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 3. Betaling van de educatieve dienst vindt plaats vóór het moment dat de educatieve dienst van start gaat. De Opleider mag van u verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 30 werkdagen vóór de dag van aanvang van de educatieve dienst, is voldaan.

ARTIKEL 11 – NIET-TIJDIGE BETALING

U bent in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De Opleider is gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de handelsrente in rekening te brengen en de overige kosten waaronder de buitengerechtelijke incassokosten.

ARTIKEL 12 – OPSCHORTEN

Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 15 en 16 bepaalde, zal de Opleider het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

ARTIKEL 13 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ONDERNEMER

Voor zover de Opleider toerekenbaar tekortschiet en U daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van de Opleider beperkt tot vergoeding van directe schade. De totale schade die de Opleider moet vergoeden is nimmer hoger dan de kosten die U heeft voldaan voor de desbetreffende Educatieve Dienst waar de schade zich heeft gemanifesteerd.

ARTIKEL 14 – VERTROUWELIJKHEID

Door U verstrekte informatie wordt door de Opleider, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De Opleider conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

ARTIKEL 15 – VRAGEN EN KLACHTEN

De Opleider heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden.

ARTIKEL 16 – GESCHILLENREGELING

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
 2. Opleider en U trachten er in goed overleg uit te komen. Indien dit niet lukt dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.
 3. NRTO-Opleiders dienen zich te houden aan de NRTO-gedragscode beroep en bedrijf. De naleving van deze algemene voorwaarden alsmede van de gedragscode wordt door de NRTO bevorderd, doordat klachten kunnen worden onderzocht en, indien inbreuken worden geconstateerd, maatregelen worden getroffen. Indien U van mening bent dat de NRTO-Opleider bovenvermelde regels van de NRTO niet naleeft, dan kan de U deze klacht voorleggen aan de Commissie van Kwaliteitshandhaving. De opdrachtgever kan een klacht schriftelijk richten aan deze commissie ter attentie van het secretariaat van de NRTO.

ARTIKEL 17 – AANVULLENDE AFSPRAKEN

Naast hetgeen is opgenomen in deze Algemene Voorwaarden kan Opleider met U aanvullende afspraken maken (onder meer):

 • de bepaling van de doelgroep;
 • condities voor deelname, zoals vrijwilligheid van deelname;
 • de bepaling van de leerbehoefte;
 • het te hanteren opleidingsonderwerp;
 • de wijze van werken;
 • de te gebruiken materialen en/of technische hulpmiddelen;
 • de realiteitswaarde ten aanzien van de opleidingsverwachtingen;
 • de keuze van de in te zetten opleiders door de ondernemer en de
 • opdrachtgever en aanwijzing van een eventuele projectleider;
 • de rol van de opleider(s);
 • een indicatie van de tijdsduur van de opleiding en de eventuele fasering;
 • de wijze waarop de opleiding geëvalueerd wordt;
 • de eventuele nabespreking;
 • de kostenraming;
 • kosten trainingsmateriaal;
 • reis- en verblijfkosten van de opleider;
 • extra kosten voor opleidingen buiten de gebruikelijke werkdagen;
 • kosten voor accommodatie en voorzieningen zoals consumpties etc. en
 • de taakverdeling van organisatie daarvan;
 • het in rekening brengen van offertekosten;
 • de betalings- en annuleringsregelingen (naast bovenstaande);
 • bepalingen omtrent overmachtsituaties (naast bovenstaande);
 • de eigendoms- en auteursrechten inclusief copyright (naast bovenstaande);
 • de gewenste c.q. noodzakelijke nazorg;
 • het BTW regime wat van toepassing is.

ARTIKEL 18 – STUDIEREIZEN EN EXCURSIES

 1. Alle deelnemers aan (buitenlandse) studiereizen en/of excursies zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van alle noodzakelijke verzekeringen, waaronder een zakelijke reis- en annuleringsverzekering.
 2. Opdrachtgever, wiens medewerkers deelnemen aan een studiereis en/of excursie, draagt zorg voor de juiste verzekeringen (overlijden, etc.)
 3. Opdrachtnemers die in opdracht van Plateau organisatie en ontwikkeling een rol vervullen tijdens de studiereizen en/of excursies zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van alle noodzakelijke verzekeringen, waaronder een zakelijke reisverzekering.
 4. De voor het uitvoeren van de overeengekomen studiereis en/of excursie benodigde gegevens betreffende de deelnemers en eventuele andere reizigers worden door opdrachtgever aan Plateau organisatie en ontwikkeling doorgegeven. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens, en/of het te laat verstrekken van gegevens, heeft tot gevolg dat opdrachtgever jegens Plateau organisatie en ontwikkeling aansprakelijk is voor alle schade die Plateau organisatie en ontwikkeling dientengevolge mocht lijden.
 5. Plateau organisatie en ontwikkeling zal algemene informatie betreffende paspoorten, visa, en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied, verstrekken. Onverminderd het voorgaande dienen opdrachtgever en deelnemers zelf de nodige aanvullende informatie in te winnen bij de betrokken autoriteiten. Tevens dienen opdrachtgever en deelnemers voor aanvang van de reis tijdig na te gaan of eerder verkregen informatie niet is gewijzigd.
 6. Bij aanvang van de reis en gedurende de reis dienen de deelnemers in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en/of Europees IDkaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en rijbewijs. Indien een deelnemer de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig document, komt zulks met alle daar aan verbonden gevolgen voor eigen rekening.
 7. Plateau organisatie en ontwikkeling kan de overeenkomst betreffende een studiereis en/of excursie opzeggen wegens gewichtige, onverwijld meegedeelde omstandigheden. Hiervan is onder meer, doch niet uitsluitend, sprake wanneer één van de begeleiders van Plateau organisatie en ontwikkeling, die voor de reis noodzakelijke kennis en/of capaciteiten bezit, verhinderd is en vervanging van deze begeleider niet mogelijk is. Bij opzegging als in dit lid bedoeld, biedt Plateau organisatie en ontwikkeling een andere reis van gelijke of betere kwaliteit aan. Indien opdrachtgever de alternatieve reis niet aanvaardt, heeft opdrachtgever recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom, of indien de reis ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.
 8. Plateau organisatie en ontwikkeling kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die deelnemers, opdrachtgevers en opdrachtnemers gedurende of als gevolg van deelname aan (buitenlandse) studiereizen en/of excursies leiden.